Home > Dom i wnętrze > Trzy oblicza nieruchomości

Trzy oblicza nieruchomości

W potocznym rozumieniu nieruchomość to jakiś budynek lub jego część. Nieruchomością będziemy więc nazywać zarówno dom, mieszkanie, jak i altankę w ogrodzie. Jednakże sięgając do prawa cywilnego znaczenie pojęcia nieruchomości jest znacznie szersze. Jak bardzo?

Definicja nieruchomości

Portal internetowy Kruczek przytacza definicję nieruchomości w myśl art. 46 par. 1 kodeksu cywilnego „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Zgodnie z tymi przepisami wyróżnia się zatem nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Niezależnie od rodzaju nieruchomości, jej zakup wymaga sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Nie jest więc wystarczająca zwykła forma pisemna.

Rodzaje nieruchomości

Pierwszy rodzaj to nieruchomość gruntowa. To, co znajduje się na gruncie (budynek, rośliny, urządzenia) i jest z tym gruntem trwale związane, jest jego częścią składową. W zakresie tej nieruchomości wyróżnia się nieruchomość rolną (gdzie grunty mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie), nierolniczą i leśną, której definicja została stworzona na podstawie ustawy o lasach. Drugi rodzaj nieruchomości to budynkowe – powszechne i najbardziej znane. Mówimy o nich wówczas, gdy budynek stojący na nieruchomości gruntowej nie jest jej częścią składową, a stanowi odrębną od gruntu własność. I trzeci rodzaj to nieruchomość lokalowa, która powstaje na podstawie ustawy o własności lokali. Jest to lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (np. sklep), który w wyniku wyodrębnienia na zasadach określonych w tej ustawie przekształca się w tzw. nieruchomość lokalową.

Artykuł napisany we współpracy z portalem prawniczym www.kruczek.pl