Home > Dom i wnętrze > Z życia nieruchomości

Z życia nieruchomości

Nieruchomości budynkowe – czym są?

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, do nieruchomości budynkowych zalicza się budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. W związku z powyższym, zagadnienie nieruchomości budynkowej odnosi się bezpośrednio do stanu prawnego nieruchomości, a konkretnie do prawa użytkowania wieczystego.

Użytkowanie wieczyste – co to oznacza?

Użytkowanie wieczyste dotyczy nieruchomości gruntowej. Stanowi ono prawo podmiotowe polskiego systemu prawa cywilnego. Ponadto jest jednym z trzech rodzajów tzw. prawa rzeczowego. Użytkowanie wieczyste skupia się na przekazaniu w użytkowanie nieruchomości będącej przymiotem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa bądź zespołu tychże jednostek osobie fizycznej lub osobie prawnej na okres 99 lat. Podstawą do zawiązania się użytkowania wieczystego w formę prawnie wiążącą, jest umowa w postaci aktu notarialnego oraz wpis do księgi wieczystej. Bardzo ważna kwestią jest rola użytkownika wieczystego, który posiada prawa mocno zbliżone do właściciela określonej nieruchomości. STATUS Nieruchomości oferuje rzetelną pomoc w wyjaśnianiu kwestii formalno-prawnych, które stosunkowo często są mylone przez większość z nas. Użytkownik wieczysty może m.in. samodzielnie korzystać z gruntu czy rozporządzać nim (np. zapisać w testamencie) oraz posiada pełne prawo własności do budynków itp..

Wejdź na http://status.pl i zapoznaj się z ofertą zarządcy nieruchomości mieszkaniowych z Warszawy